Freitag 29.06.2018 Training im DOJO

am Freitag 29.06.2018 findet KIDS und Ü40 Training im DoJo statt.